prawa podmiotów danych

Realizacja praw podmiotów danych w praktyce – część II

Realizacja żądań z perspektywy systemu IT Realizacja praw podmiotów danych przysługujących im na gruncie RODO, w zdecydowanej większości przypadków wymaga zaangażowania obszaru IT. Nie istnieje lista wymaganych funkcjonalności (i zabezpieczeń) jakie powinien posiadać system informatyczny, aby był zgodny z RODO. Dlatego jednym z kluczowych etapów wdrożenia RODO jest dostosowanie systemów IT do nowych przepisów w […]

Więcej

Realizacja praw podmiotów danych w praktyce – część I

RODO nadaje osobom fizycznym szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te stanowią jeden z filarów ochrony prywatności osób fizycznych. Największą uwagę poświęcano do tej pory prawu „do bycia zapomnianym” i prawu do przeniesienia danych. Stąd większość organizacji dostosowując się do nowych wymagań, opracowywała lub modyfikowała istniejące procedury realizacja praw podmiotów danych. Rozwiązania […]

Więcej

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych występuje w przypadkach gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem; dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich […]

Więcej

Prawo do sprzeciwu

RODO wprowadziło rozbudowane prawo do wniesienia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą. Warunki skorzystania z prawa do sprzeciwu różnią się w zależności od rodzaju przetwarzania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących […]

Więcej

Przejrzystość i tryb korzystania z praw w RODO

RODO, rozszerzając katalog praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, uregulowało również kwestie związane z procedurą ich wykonywania. Realizacja praw podmiotów danych powinna być oparta na zasadzie przejrzystości informowania i przejrzystości komunikacji (art.12 RODO). Każda informacja skierowana do konkretnej osoby czy też osób, których dane dotyczą, powinna być zwięzła, łatwo dostępna i zrozumiała. Stosownie do […]

Więcej

Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle RODO oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Obecnie podstawą odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie ochrony danych osobowych są przepisy o ochronie dóbr osobistych (w szczególności art. 23 i 24 k.c.) – choć w art. 23 k.c. nie wymieniono ochrony danych osobowych wprost, to jednak za odrębną kategorię dobra osobistego uznaje się prywatność, a w jej ramach chroniona jest osoba, której dane są przetwarzane. […]

Więcej

Prawo do przenoszenia danych

O prawie do przenoszenia danych osobowych mówi nam art. 20 RODO. Przepis ten zawiera w sobie w zasadzie dwa uprawnienia przysługujące podmiotom danych. Po pierwsze, każda osoba fizyczna może w każdym czasie wystąpić do administratora danych z żądaniem przekazania jej wszystkich danych osobowych jej dotyczących,  przetwarzanych przez ADO. Rozumieć przez to należy te dane, które […]

Więcej

Jak podmiot danych może dochodzić egzekucji praw przyznanych na gruncie RODO?

Reforma unijnych regulacji ochrony danych osobowych daje osobom, których dane są przetwarzane, nowe uprawnienia i tym samym niesie nowe wyzwania dla firm i organizacji przetwarzających dane. Zagadnienie jest istotne dla administratora danych osobowych, gdyż po jego stronie istnieje obowiązek zapewnienia możliwości realizacji praw podmiotu danych. W sytuacji, gdy wdrożone przez administratora rozwiązania okażą się niewystarczające, […]

Więcej

Prawo do bycia zapomnianym

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych, osoby fizyczne nabędą nowe, poetycko brzmiące „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo usunięcia danych pozwala osobie, której dane dotyczą, wystąpić do administratora danych z żądaniem bezzwłocznego usunięcia jej danych osobowych, do czego administrator zostaje w świetle przepisów zobowiązany. Prawo do bycia zapomnianym jest ważnym narzędziem. […]

Więcej