Prawo do sprzeciwu

RODO wprowadziło rozbudowane prawo do wniesienia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą. Warunki skorzystania z prawa do sprzeciwu różnią się w zależności od rodzaju przetwarzania.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Zgodnie z RODO, prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego  przetwarzania danych może być wniesione w dwóch poniżej opisanych przypadkach:

  1. W przypadku gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  2. W przypadku gdy dane przetworzone są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zgłaszając sprzeciw, osoba której dane dotyczą ma obowiązek wskazać swoją szczególną sytuacje z uwagi na którą Administrator nie powinien przetwarzać jej danych osobowych. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych powołując się na:

  • Istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
  • Istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja gdy, Administrator danych przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Osoba której dane dotyczą może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania,  w granicach w jakich przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie może przetwarzać danych w tym celu. Ponadto, skorzystanie z prawa sprzeciwu jest bezpłatne (powinna istnieć możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną) i nie wymaga uzasadnienia.

Należy zauważyć, że wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego,  że Administrator danych usunie dane, lecz jedynie przestanie z nich korzystać. W celu usunięcia danych należy skorzystać z drugiego prawa – do bycia zapomnianym (żądanie do usunięcia danych).

W podsumowaniu należy zaznaczyć, że prawo do wniesienia sprzeciwu nie ma charakteru bezwzględnego i nie można go zastosować w każdym przypadku. Wyjątek stanowi tylko przetwarzanie danych w celach marketingowych, gdzie najwyraźniej prawo do złożenia sprzeciwu  powinno działać zawsze.

Autor

Alina Lewandowska

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego zdobywała w kancelariach prawnych oraz podmiotach sektora prywatnego. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych. Doradzała w procesach dostosowania organizacji do wymogów RODO oraz opiniowania regulaminów i umów w zakresie ochrony danych osobowych.