Testowanie zabezpieczeń RODO

Ocena oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w świetle RODO

 

Badanie podatności środowiska informatycznego, to kluczowy element zapewniania bezpieczeństwa organizacji oraz testowania środków technicznych wymaganych przez RODO. Rozumiejąc potrzeby i korzyści wynikające z audytu zachęcamy do podjęcia współpracy z Nami w tym zakresie.

Nasze prace realizowane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów posiadających certyfikaty z obszarów audytu, zarządzania informatyką i bezpieczeństwa informacji takie jak CISA, ITIL, TOGAF, ISO 27001, CEH, CPEH oraz inne certyfikaty pokrewne.

Opieramy swoją metodykę na wytycznych do audytowania systemów informatycznych ISACA, OWASP i staramy się dostosować do bieżącej działalności organizacji, aby obniżać wpływ badania na działania biznesowe.

 

Wykorzystywana przez nas technologia obejmuje szerokie możliwości w identyfikowaniu podatności w :

  • Środowiskach zwirtualizowanych,
  • Chmurze obliczeniowej
  • Web-aplikacjach
  • Systemach operacyjnych i bazach danych
  • Urządzeniach brzegowych i sieciowych

 

Co zyskujesz?

W ramach testów podatności w Twojej firmie zyskujesz:

  • Spełnienie obowiązku wynikającego z art. 32 RODO, dotyczący regularnego testowania środków technicznych
  • Pełne informacje o stanie infrastruktury, aktualności i konfiguracji oprogramowania
  • Ocenę ryzyka wynikającego ze znalezionych luk i uchybień

 

Wynikiem przeprowadzonych badań jest raport wraz z oceną ryzyk oraz klasyfikacją podatności w oparciu o skalę CVSS z odniesieniem do czterech poziomów ryzyka (Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski) oraz proponowanymi działaniami naprawczymi.

 

Jesteś zainteresowany niezależną oceną oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w RODO? 

Skontaktuj się z Nami!

 

Kontakt:

Wiesław Krawczyński

wieslaw.krawczynski@audytel.pl

tel. 22 537 50 50