Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RODORADAR.PL

Niniejsza Polityka Prywatności, dotyczy serwisu RODOradar.pl, będącego własnością i zarządzanego przez Audytel S. A., mającą siedzibę przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309391, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 779-21-69-697, dalej zwaną Audytel. Audytel wykorzystuje niniejszą stronę internetową jako materiał informacyjny i marketingowy w celu prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Klientami. Za pośrednictwem serwisu nie są zawierane żadne transakcje ani umowy. Audytel nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania ze strony www.rodoradar.pl.

DANE OSOBOWE

Audytel, jako Administrator danych, przetwarza dane użytkowników strony internetowej www. rodoradar.pl w celach edukacyjnych, informacyjnych oraz w celu wysyłki materiałów marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dane użytkowników zbierane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w klauzulach informacyjnych zadań i celów Audytel. Użytkownik jest zawsze informowany o celu w którym dane będą przetwarzane, o terminie retencji danych oraz o przysługujących mu prawach. Audytel nie kupuje, nie sprzedaje, ani nie pośredniczy w handlu bazami danych. Przetwarzane przez nas dane wykorzystujemy jedynie w celu, w którym zostały zebrane. Audytel powierza przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi następującym firmom:

  • Home.pl sp. J.,
  • Citrix Online,
  • Freshmail sp. z o. o.

Dane osobowe zbierane są w zakresie wynikającym z celu przetwarzania danych. Audytel nie zbiera danych, których zakres wykracza poza niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Audytel nie zbiera za pośrednictwem strony www.rodoradar.pl żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Osobom których dane przetwarza Audytel przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. W celu realizacji tego prawa należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem tel.: 22 537 50 50, lub mailowo za pomocą następującego adresu: iod@audytel.pl. Audytel w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony www.rodoradar.pl stosuje obowiązujące przepisy prawa:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
  • Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

PLIKI COOKIES

Audytel zbiera dane osobowe użytkowników strony www.rodoradar.pl przez przeglądarki w formie plików Cookies, oraz z wykorzystywania ich podczas ponownych odwiedzin użytkownika na stronie www.rodoradar.pl. Cookies, zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Audytel stosuje pliki Cookies w następujących celach:

  • optymalizacji działania strony (dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie)
  • nawiązaniu relacji w z klientami (historia wizyt na stronie)
  • zabezpieczenia procesu transmisji danych (protokół SSL)

O udostępnianiu plików Cookies decyduje użytkownik, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. By określić zasady zbierania Cookies należy wejść w zakładkę „Pomoc” w posiadanej wersji przeglądarki i tam uzyskać niezbędne informacje. Wyłączenie możliwości zbierania Cookies może skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie www.rodoradar.pl.

INFORMACJE HANDLOWE PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Audytel, uzyskawszy uprzednią zgodę na kanał komunikacji marketingowej od osoby której dane dotyczą, wysyła do zarejestrowanych osób newsletter zawierający informacje o działalności oraz ofertach Audytel. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z subskrypcji. Audytel nie będzie przekazywał użytkownikom informacji o ofertach handlowych innych firm i dostawców, nie będzie realizował wysyłek na zlecenie oraz nie będzie sprzedawał bazy danych. Newsletter ma na celu przekazywanie informacji o działalności i produktach Audytel, wydarzeniach w których pracownicy Audytel brali udział oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

INNI DOSTAWCY

Audytel nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie danych przez inne organizacje, na których strony użytkownicy zostali przekierowani. W takich sytuacjach zastosowanie mają Polityki Prywatności i Regulaminy stosowane przez te organizacje.

REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia lub pytania związane z korzystaniem ze strony www.rodoradar.pl prosimy kierować pod adres: biuro@rodoradar.pl.