Podział według kategorii

 • Artykuł 1 – Przedmiot i cele
 • Artykuł 2 – Materialny zakres stosowania
 • Artykuł 3 – Terytorialny zakres stosowania
 • Artykuł 23 – Ograniczenia
 • Artykuł 4 – Definicje
 • Artykuł 26 – Współadministratorzy
 • Artykuł 27 – Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – Artykuł 5
 • Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem
 • Artykuł 7 – Warunki wyrażenia zgody
 • Artykuł 8 – Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
 • Artykuł 9 – Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
 • Artykuł 10 – Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
 • Artykuł 12 – Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą
 • Artykuł 13 – Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 • Artykuł 14 – Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
 • prawo do uzyskania informacji
  • *Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 • prawo do poprawiania danych
  • *Artykuł 16 – Prawo do sprostowania danych
 • prawo do „bycia zapomnianym”
  • *Artykuł 17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • *Artykuł 18 – Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
  • *Artykuł 20 – Prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
  • *Artykuł 21 – Prawo do sprzeciwu
  • *Artykuł 22 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  • *Artykuł 71 – Sprawozdania
 • prawo do wniesienia skargi
  • *Artykuł 77 – Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do sądowego środka ochrony prawnej
  • *Artykuł 78 – Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
  • *Artykuł 79 – Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
  • *Artykuł 81 – Zawieszenie postępowania
 • prawo do reprezentacji
  • *Artykuł 80 – Reprezentowanie osób, których dane dotyczą
 • prawo do odszkodowania
  • *Artykuł 82 – Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność
 • powiadomienie innych podmiotów
  • *Artykuł 19 – Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • środki techniczne i organizacyjne
  • *Artykuł 25 – Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
  • *Artykuł 32 – Bezpieczeństwo przetwarzania
 • podmiot przetwarzający
  • *Artykuł 28 – Podmiot przetwarzający
  • *Artykuł 29 – Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
  • *Artykuł 11 – Przetwarzanie niewymagające identyfikacji
  • *Artykuł 30 – Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • współpraca z organem nadzorczym
  • *Artykuł 31 – Współpraca z organem nadzorczym
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych
  • *Artykuł 33 – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
  • *Artykuł 34 – Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • przetwarzanie – ocena skutków
  • *Artykuł 35 – Ocena skutków dla ochrony danych (Analiza DPIA)
 • konsultacje z organem nadzorczym
  • *Artykuł 36 – Uprzednie konsultacje
 • **Artykuł 24 – Obowiązki administratora
 • **Kiedy administrator lub podmiot przetwarzający muszą wyznaczyć swojego przedstawiciela?
 • **COLD MAILING W KONTEKŚCIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH I PROCESORA
 • **Profilowanie na Danych Osobowych
 • **Realizacja prawa dostępu do danych osobowych według EROD
 • **Zatwierdzone kodeksy postępowania w Polsce na gruncie RODO
 • Artykuł 37 – Wyznaczenie inspektora ochrony danych
 • Artykuł 38 – Status inspektora ochrony danych
 • Artykuł 39 – Zadania inspektora ochrony danych
 • opracowanie
  • *Artykuł 40 – Kodeksy postępowania
 • zatwierdzanie
  • *Artykuł 41 – Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania
 • ustanawianie certyfikatów
  • *Artykuł 42 – Certyfikacja
  • *Strona trzecia
 • procedura nadania
  • *Artykuł 43 – Podmiot certyfikujący
 • na podstawie decyzji
  • *Artykuł 45 – Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
 • na podstawie gwarancji
  • *Artykuł 46 – Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń
 • na podstawie reguł korporacyjnych
  • *Artykuł 47 – wiążące reguły korporacyjne
 • odstępstwa
  • *Artykuł 49 – Wyjątki w szczególnych sytuacjach
 • współpraca międzynarodowa
  • *Artykuł 50 – Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych
 • **Artykuł 44 – Ogólna zasada przekazywania
 • **Artykuł 48 – Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii
 • status i warunki ogólne
  • *Artykuł 51 – Organ nadzorczy
  • *Artykuł 52 – Niezależność
  • *Artykuł 53 – Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego
  • *Artykuł 54 – Zasady ustanawiania organu nadzorczego
 • właściwość i zadania
  • *Artykuł 55 – Właściwość
  • *Artykuł 56 – Właściwość wiodącego organu nadzorczego
  • *Artykuł 57 – Zadania
  • *Artykuł 59 – Sprawozdanie z działalności
 • uprawnienia
  • *Artykuł 58 – Uprawnienia
 • Kary
  • *Artykuł 83 – Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
  • *Artykuł 84 – Sankcje
 • wzajemna pomoc
  • *Artykuł 60 – Współpraca miedzy wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy
  • *Artykuł 61 – Wzajemna pomoc
  • *Artykuł 67 – Wymiana informacji
 • wspólne operacje
  • *Artykuł 62 – Wspólne operacje organów nadzorczych
  • *Artykuł 63 – Mechanizm spójności
 • status
  • *Artykuł 68 – Europejska Rada Ochrony Danych
  • *Artykuł 69 – Niezależność
  • *Artykuł 72 – Procedura
  • *Artykuł 76 – Poufność
 • zadania
  • *Artykuł 64 – Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • *Artykuł 65 – Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych
  • *Artykuł 66 – Tryb pilny
  • *Artykuł 70 – Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych
 • organy
  • *Artykuł 73 – Przewodniczący
  • *Artykuł 74 – Zadania przewodniczącego
  • *Artykuł 75 – Sekretariat
 • Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji – Artykuł 85
 • Artykuł 86 – Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych
 • Artykuł 87 – Przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego
 • Artykuł 88 – Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia
 • Artykuł 89 – Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
 • Artykuł 90 – Obowiązek zachowania tajemnicy
 • Artykuł 91 – Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe
 • Artykuł 92 – Wykonywanie przekazanych uprawnień
 • Artykuł 93 – Procedura komitetowa
 • Artykuł 94 – Uchylenie dyrektywy 95/46/WE
 • Artykuł 95 – Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE
 • Artykuł 96 – Stosunek do uprzednio zawartych umów
 • Artykuł 97 – Sprawozdania Komisji
 • Artykuł 98 – Przegląd innych aktów prawnych Unii dotyczących ochrony danych
 • Artykuł 99 – Wejście w życie i stosowanie