Czym jest RODO?

Jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation – GDPR), z angielskiego General Data Protection Regulation (GDPR), Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). RODO wprowadza ujednolicone zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych na terytorium całej Unii Europejskiej, również w Polsce. Firmy i instytucje publiczne, jako administratorzy danych osobowych czy podmioty przetwarzające, powinny osiągnąć zgodność z RODO do 25 maja 2018 r.

Wymagania RODO to m.in. analiza ryzyka, data protection impact assessment, privacy by design, privacy by default, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, audyty bezpieczeństwa, wysokie kary finansowe.

Aktualności

Zasięg terytorialny zastosowania RODO

RODO ma bardzo szeroki zakres zastosowania – obowiązuje nie tylko lokalnych administratorów i procesorów, ale również podmioty zagraniczne, których siedziba i infrastruktura znajduje się poza UE, a które przetwarzają dane obywateli UE. Na podstawie dotychczasowych przepisów terytorialny zasięg stosowania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych opierał się na kryterium położenia urządzeń technicznych, służących do przetwarzania […]

Więcej
Procedura notyfikacji naruszenia ochrony danych osobowych

Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego stanowi w RODO nowość w stosunku do obecnego porządku prawnego. Od 25 maja 2018 r. na administratorach danych będzie ciążyć konieczność notyfikacji naruszeń takich jak utrata dostępu, poufności czy przypadki niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Obowiązek notyfikacji naruszeń dotyczy wyłącznie administratorów danych osobowych. Podmiot przetwarzający, […]

Więcej
Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle RODO oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Obecnie podstawą odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie ochrony danych osobowych są przepisy o ochronie dóbr osobistych (w szczególności art. 23 i 24 k.c.) – choć w art. 23 k.c. nie wymieniono ochrony danych osobowych wprost, to jednak za odrębną kategorię dobra osobistego uznaje się prywatność, a w jej ramach chroniona jest osoba, której dane są przetwarzane. […]

Więcej
Incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

Nie każde wadliwe wypełnianie obowiązków praw administratora danych, czy też niewłaściwa realizacja uprawnień przysługujących podmiotom danych, będzie stanowiło incydent naruszenia danych osobowych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 12 RODO, naruszeniem ochrony danych będzie naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych […]

Więcej
Czas wejścia w życie przepisów:
 • 00

  dni

 • 00

  godz.

 • 00

  min.

 • 00

  sek.

Najczęstsze pytania

GIODO – kto go zastąpi i jak będzie funkcjonował?

Już dziś wiadomo, że zmianie ulegnie nazwa urzędu. GIODO, po wejściu w życie unijnych przepisów, będzie nosił nazwę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Co do zakresu wykonywanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych obowiązków, podstawową zmianę stanowi zniesienie dwuinstancyjności postępowania oraz skrócenie terminu rozpatrywania spraw do 30 dni – tak zakłada projekt polskiej ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji, które prowadzi prace nad projektem ustawy, zakłada że czas, jaki obecnie musi upłynąć w ramach rozpatrywania sprawy przez GIODO jest zdecydowanie zbyt długi, dlatego też wprowadzono ramy czasowe, które mają usprawnić prace. PUODO będzie miał także zastępców, którzy mają pomagać mu w wypełnianiu obowiązków. Urząd będzie uprawniony do przeprowadzania kontroli oraz nakładania naprawdę wysokich sankcji.

Zajmuję się marketingiem w branży doradczej B2B. Dla naszych klientów i innych gości organizujemy wydarzenia promujące nasze usługi. Czy pozyskane dane w ramach wydarzenia mogę wykorzystać do zaproszenia ich na wydarzenie w następnym kwartale?

Tak, jeżeli dane osobowe są służbowymi danymi kontaktowymi osoby, z którą Państwo współpracowaliście, lub też są danymi ogólnie dostępnymi, to nie ma przeszkód, aby te służbowe dane wykorzystać po raz kolejny. Należy jednak pamiętać o retencji danych. Zgodnie z RODO, każda kategoria danych wykorzystywanych w procesach biznesowych powinna zostać określona odpowiednim terminem retencji danych, po upływie którego dane należy w odpowiedni sposób usunąć, zgodnie z zasadą celowości – dane przetwarzane są tylko do mementu zrealizowania celu, w ramach którego zostały zebrane. Warto także wziąć pod uwagę możliwość występowania wśród zebranych przez Państwa danych, danych osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każda z tych kwestii wymaga dodatkowego rozważenia na gruncie przepisów RODO.

Kiedy wejdzie w życie polska ustawa precyzująca przepisy unijne?

Najnowszy projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych pochodzi z 12 września br. Projekt ten doręczono ponad 200 podmiotom, które po zapoznaniu się z projektem mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu ustawy w ramach 30-dniowych konsultacji społecznych. Konsultacje te potrwają do 13 października 2017 r. i każdy może wziąć w nich udział. Po etapie konsultacji i wprowadzeniu ostatecznych poprawek, projekt trafi do Sejmu. Kiedy stanie się aktem obowiązującym? Nie wiemy, przypuszczalnie podaje się okres końca roku. Polska ustawa o ochronie danych jednak, zgodnie z założeniami GDPR, jest tylko dokumentem uzupełniającym. Bez względu na termin jej wejścia w życie, od 25 maja 2018r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Unijne.

W ramach działań marketingowych w firmie wysyłamy newsletter do bazy odbiorców. Jakie cechy musi spełniać system wysyłki newsletterów, aby był zgodny z RODO?

Baza newsletterowa powinna być stworzona z danych osób, które dobrowolnie zgłosiły chęć otrzymywania newslettera, czyli zapisały się na subskrypcję. W miejscu, w którym zapis na taką subskrypcję jest możliwy, administrator danych powinien zastosować klauzulę informacyjną spełniająca wymogi art. 13 RODO. W ramach tej klauzuli podmiot danych – subskrybent newslettera, powinien zostać poinformowany o wszelkich niezbędnych informacjach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz o wszystkich prawach, które na podstawie przepisów RODO w ramach opisanego przetwarzania mu przysługują. Ważne, by przygotować system do wysyłki newslettera lub korzystać z takiego, który umożliwia realizację opisanych w klauzuli informacyjnej praw, m.in. prawa do usunięcia danych subskrybenta.

Kto będzie decydował o wielkości nałożonej kary w razie stwierdzenia naruszenia? Czy będzie obowiązywał jakiś szczegółowy taryfikator?

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO będzie mieć charakter, przede wszystkim, sankcji administracyjnej. Będzie ona nakładana przez odpowiedni organ nadzorczy – w naszym przypadku PUODO. Co do wielkości nałożonych kar, decydować będzie w głównej mierze przepis Rozporządzenia, który został naruszony. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, na podstawie warunków nakładania kar pieniężnych zawartych w art. 83 RODO. Zakładają one kary sięgające nawet 10 mln euro lub 2% rocznego globalnego obrotu organizacji oraz 20 mln euro lub 4% rocznego globalnego obrotu organizacji. Kara ma być adekwatna do naruszenia, ale też skuteczna i odstraszająca. Inną odpowiedzialność kwotową będą ponosić podmioty publiczne. Zgodnie z art. 83 projektu polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, nasz ustawodawca skorzystał z przywileju przewidzianego w RODO, ograniczając karę pieniężną dla podmiotów publicznych do maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych.