Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1.1. Niniejszy Regulamin został utworzony i jest stosowany przez spółkę Audytel S.A. z siedzibą w Warszawie (00-546), ul. I. Skorupki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000309391, posiadającą NIP: 7792169697 oraz REGON: 634288697, kapitał zakładowy 500 112 zł, e-mail info@audytel.pl (dalej: Usługodawca).

1.2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego rodoradar.pl (dalej: Serwis). Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Usługobiorca).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

2.2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę, za pośrednictwem Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.

2.3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to:

2.3.1. przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji minimum niż 10.0, Firefox w wersji minimum 31, Chrome w wersji minimum 43 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,

2.3.2. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s,

2.4. Serwis wykorzystuje technologię plików „cookies”, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu. Usługobiorca ma możliwość określenie w swojej przeglądarce internetowej sposobu przechowywania oraz dostępu do plików „cookies”.

3. USŁUGI

3.1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujący usługi:

3.1.1. Formularz kontaktowy,

3.1.2. Newsletter.

3.2. Skorzystanie z usługi Formularz kontaktowy możliwe jest poprzez wypełnienie przeznaczonego do tego celu formularza zamieszczonego w Serwisie. W ramach usługi Usługobiorca ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. Rezygnacja z usługi możliwa jest każdej chwili i polega na zaniechaniu wypełniania formularza.

3.3. Skorzystanie z usługi Newsletter możliwe jest poprzez wprowadzenie przez Usługobiorcę wybranego adresu e-mail do przeznaczonego do tego celu formularza zamieszczonego w Serwisie. W ramach usługi Usługodawca będzie wysyłał wiadomości handlowe na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi poprzez wybranie przeznaczonego do tego celu odnośnika, zamieszczonego w każdej wiadomości otrzymywanej w ramach usługi lub przesłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli.

4. REKLAMACJE

4.1. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz działania Serwisu. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie, w tym za pomocą poczty elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Usługobiorca powinien zawrzeć  opis przyczyny reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca udzieli Usługobiorcy odpowiedzi. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, które są przekazywane za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się w każdym miejscu zbierania danych w Serwisie. Więcej informacji w Polityce prywatności i cookies. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2017 r.

6.2. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość pobrania Regulaminu z Serwisu.

6.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

6. 4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte przed wejściem w życie nowego regulaminu świadczone są na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o treści nowego regulaminu na siedem dni przed jego wejściem w życie, za pomocą poczty elektronicznej. Usługobiorca nieakceptujący nowego regulaminu może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną składając do Usługodawcy stosowne oświadczenie woli.