definicje i pojęcia w RODO

Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych została utworzona na mocy art. 68 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jest to niezależny organ unijny, który posiada osobowość prawną i reprezentowany jest przez przewodniczącego. Pod jego kierunkiem działa sekretariat, który zapewnia EROD wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne. Celem Rady jest zapewnienie, aby przepisy RODO były spójnie i jednolite we […]

Więcej

Strona trzecia

Zgodnie z art. 4 ust. 10 RODO:  „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż: osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający, osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe. Z powyższej definicji wynika, że strona trzecia nie jest: podmiotem danych, administratorem ani procesorem, nie […]

Więcej

Wiążące reguły korporacyjne

Przepisy dotyczące wiążących reguł korporacyjnych funkcjonowały już na gruncie starej ustawy o ochronie danych osobowych, jako jedna z możliwości przekazywania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej z państw UE do państw trzecich. Wiążące reguły korporacyjne to zestaw dokumentów, które mają zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. RODO doprecyzowuje tę kwestię. Z mechanizmu tego korzystać […]

Więcej

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko na przetwarzanie danych reguluje art.8  Rozporządzenia. Według RODO zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło lat 16 i wyraziło na to zgodę w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku. W przypadku, gdy dziecko nie ukończyło lat 16, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, […]

Więcej

Profilowanie w świetle RODO

Art. 4 RODO definiuje profilowanie jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Kwestia profilowania nabrała znaczenia […]

Więcej

Wytyczne GR Art. 29 dotyczące zgody

Zgodnie z art. 6 RODO zgoda jest jedną z sześciu równorzędnych podstaw przetwarzania danych osobowych. Administrator, rozpoczynając proces przetwarzania danych osobowych, musi dokonać oceny czy zgoda będzie legalną podstawą przetwarzania w tym procesie, czy też należy wybrać inną podstawę. Grupa Robocza Artykułu 29 w wytycznych dotyczących zgody uszczegóławia i rozszerza istniejące dotychczas opinie dotyczące zgody. […]

Więcej

Certyfikacja i akredytacja na gruncie RODO

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadza nowość w zakresie standardów ochrony danych w postaci certyfikatów potwierdzających zgodność podmiotu z przepisami o ochronie danych. Certyfikaty mają zachęcać administratorów danych i podmioty przetwarzające do wdrażania ochrony danych do ich organizacji i postępowania w zgodzie z przepisami. Mechanizmy certyfikacji i akredytacji ustanowione w RODO i właściwych przepisach […]

Więcej

Zasada One stop shop w RODO

Porządek prawny Unii Europejskiej pozwala przedsiębiorstwom na nieskrępowane prowadzenie działalności w innych państwach członkowskich, wprowadzając zakazy ograniczeń w tym zakresie. Podobnie jest z ochroną danych osobowych. RODO zapewnia swobodny przepływ danych osobowych pomiędzy granicami państw członkowskich UE. Jak natomiast wyglądają obowiązki administratora danych osobowych w przypadku działalności prowadzonej w kilku państwach członkowskich jednocześnie? Czy przykładowo, […]

Więcej

Zasięg terytorialny zastosowania RODO

RODO ma bardzo szeroki zakres zastosowania – obowiązuje nie tylko lokalnych administratorów i procesorów, ale również podmioty zagraniczne, których siedziba i infrastruktura znajduje się poza UE, a które przetwarzają dane obywateli UE. Na podstawie dotychczasowych przepisów terytorialny zasięg stosowania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych opierał się na kryterium położenia urządzeń technicznych, służących do przetwarzania […]

Więcej

Incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

Nie każde wadliwe wypełnianie obowiązków praw administratora danych, czy też niewłaściwa realizacja uprawnień przysługujących podmiotom danych, będzie stanowiło incydent naruszenia danych osobowych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 12 RODO, naruszeniem ochrony danych będzie naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych […]

Więcej