analizy

Osoba publiczna a dane osobowe

W związku z wejściem w życie ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych (RODO), pojawiły się liczne pytania dotyczące danych osób publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich ujawniania na wniosek obywatela. Zdecydowania większość instytucji publicznych stanęła przed wyzwaniem, czy pod rządami nowego rozporządzenia, dane ich pracowników wciąż mogą być udostępniane w związku […]

Więcej

Działanie niepożądane produktu leczniczego – okres przechowywania danych osobowych przez podmiot odpowiedzialny

Zgodnie z definicją zawartą w prawie farmaceutycznym  działaniem niepożądanym badanego produktu leczniczego  jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie tego produktu, występujące po zastosowaniu jakiejkolwiek jego dawki. Działania niepożądane produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu (tj. przedsiębiorca sektora farmaceutycznego, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie produktu […]

Więcej

Przetwarzanie „służbowych” danych osobowych

Wiele firm podczas wdrażania przepisów RODO zastanawia się jak podejść do przetwarzania danych osobowych pracowników swoich kontrahentów, których dane pozyskiwane są w ramach realizacji umowy lub zamówienia. Dane tych osób pojawiają się na umowach (jako reprezentanci firmy), w stopkach maili (jako osoby oddelegowane do kontaktu w celu jej realizacji), czy na wizytówkach (jako przedstawicieli handlowych). […]

Więcej

Dane biometryczne w pracy – czytniki linii papilarnych

Czytniki linii papilarnych – urządzenia które mają zrewolucjonizować sposób ewidencji czasu pracy pracowników, zastępując tradycyjne, podpisywane listy obecności, czy nawet personalizowane karty dostępu do pomieszczeń biurowych. Jak rzeczywiście obraz tych urządzeń wpisuje się w przepisy RODO? Pracodawca, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, może na potrzeby zatrudnienia przetwarzać tylko te dane pracownika, które są wskazane w […]

Więcej

Cz. 2 O przetwarzaniu danych w badaniu klinicznym w praktyce

Poprzednio opisywaliśmy podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w badaniach klinicznych w świetle przepisów unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na łamach niniejszego artykułu przeanalizujemy prawne aspekty przetwarzania danych uczestnika badania oraz badaczy i innych członków zespołu badawczego. Świadoma zgoda Jedna z głównych zasad przeprowadzania badań klinicznych wyrażona jest w prawie uczestnika badania klinicznego […]

Więcej

Cz. 1 Badania kliniczne w świetle RODO

Rozpoczęcie stosowania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych uczestników badań klinicznych oraz badaczy i innych członków zespołów badawczych. W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia związane z tematyką przetwarzania danych w badaniach klinicznych, natomiast w kolejnym uzasadnimy interpretację przepisów RODO ułatwiającą prowadzenie badań klinicznych w Polsce. Problematyczne badania kliniczne Do […]

Więcej

RODO – kilka chwil od rozpoczęcia obowiązywania

28 maja 2018 roku – pierwszy poniedziałek po „weekendzie RODO” w polskiej rzeczywistości. Urywające się telefony, niewydolne i przeciążone systemy, oblegane punkty informacji, niezliczone ilości maili i pytań – koniec świata! Czy rzeczywiście? Tak i nie, bo końca świata nie było, ale drgnęło, a nawet tąpnęło! Zwłaszcza jeśli przyjrzeć się zalewającej nas zewsząd fali obowiązku […]

Więcej

„Nadmiarowe” dane osobowe

W RODO znacznie szerzej niż w dotychczasowej praktyce zostały zdefiniowane dane osobowe – są to zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających […]

Więcej

Wpływ RODO na zmiany w Kodeksie Pracy

Nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) niejako wymusiło na lokalnym ustawodawcy wprowadzenie zmian do wielu obowiązujących aktów prawnych. Duże zmiany zapowiada projekt Kodeksu Pracy, który także będzie musiał zostać dostosowany do wymogów Rozporządzenia. Nowelizacja dotyczyć ma przede wszystkim art. 221kp, który mówi o zasadach przetwarzania przez pracodawców danych kandydatów do pracy oraz pracowników. Zgodnie […]

Więcej

RODO a nowe prawo kosmetyczne

Prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych, doprecyzowującej zasady funkcjonowania rynku kosmetycznego wynikające z rozporządzenia 1223/2009[1], trwają od ponad roku. W tym czasie organizacje branżowe zgłosiły w ramach konsultacji publicznych szereg uwag i zastrzeżeń do projektu, oceniając wiele z przedstawionych rozwiązań jako nieprecyzyjnych i nieprzystających do praktyki rynkowej. Jedną z najbardziej krytykowanych i budzących zastrzeżenia […]

Więcej