analizy

„Nadmiarowe” dane osobowe

W RODO znacznie szerzej niż w dotychczasowej praktyce zostały zdefiniowane dane osobowe – są to zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających […]

Więcej

Wpływ RODO na zmiany w Kodeksie Pracy

Nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) niejako wymusiło na lokalnym ustawodawcy wprowadzenie zmian do wielu obowiązujących aktów prawnych. Duże zmiany zapowiada projekt Kodeksu Pracy, który także będzie musiał zostać dostosowany do wymogów Rozporządzenia. Nowelizacja dotyczyć ma przede wszystkim art. 221kp, który mówi o zasadach przetwarzania przez pracodawców danych kandydatów do pracy oraz pracowników. Zgodnie […]

Więcej

RODO a nowe prawo kosmetyczne

Prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych, doprecyzowującej zasady funkcjonowania rynku kosmetycznego wynikające z rozporządzenia 1223/2009[1], trwają od ponad roku. W tym czasie organizacje branżowe zgłosiły w ramach konsultacji publicznych szereg uwag i zastrzeżeń do projektu, oceniając wiele z przedstawionych rozwiązań jako nieprecyzyjnych i nieprzystających do praktyki rynkowej. Jedną z najbardziej krytykowanych i budzących zastrzeżenia […]

Więcej

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w kontekście GDPR

Proces przetwarzania danych osobowych pracowników rozpoczyna się już na etapie rekrutacji. Zakres danych pracowników, jakie może przetwarzać pracodawca, został określony w art. 221 kodeksu pracy. Oprócz danych, jakie pracodawca może żądać od kandydata do pracy, katalog ten został rozszerzony o numer PESEL oraz innych danych osobowych pracownika, także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci […]

Więcej

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w kontekście RODO

Podejmując rozważania na temat przetwarzania danych kandydatów do pracy należy spojrzeć na ten proces znacznie szerzej, uwzględniając rozwój technologiczny i dostęp do portali społecznościowych, które pozwalają na pozyskanie znacznie szerszego zakresu informacji o kandydacie. Zakres danych kandydatów do pracy, jakie może przetwarzać pracodawca, został określony w art. 221 kodeksu pracy. Jest to katalog zamknięty i […]

Więcej

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla zbiorów danych związanych z działalnością KRPA oraz ZI

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowej  (KRPA) oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie (ZI) powoływane są przez organy samorządowe. Poniżej znajduje się charakterystyka zbiorów i ich przetwarzania . Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie Organ powołujący  członków komisji /zespołu Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast Administrator Danych Osobowych […]

Więcej

Przetwarzanie danych wrażliwych w celach naukowych

Dane wrażliwe stanowią szczególny rodzaj danych osobowych. W art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oprócz wyliczenia danych, które kwalifikujemy jako wrażliwe, ustawodawca wskazuje także na zakaz ich przetwarzania. W ust. 2 tego przepisu znajdziemy jednak wyjątki od powyższego zakazu, których przykładem jest punkt 9 ustawy: „jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, […]

Więcej

Serwisy SMS

Wiele jednostek samorządowych – głównie gmin – oferuje swoim mieszkańcom sms-owe  systemy powiadomień. Treść sms-ów może być różna, ale w głównej mierze dotyczy ona powiadomień alarmowych  (zagrożenia kryzysowe), bieżących (komunikaty urzędu gminy dotyczące np. dat odbioru śmieci, czy wyłączeń prądu), czy też wydarzeń kulturalnych. Informacja o możliwości „zamówienia” usługi znajduje się na stronie internetowej gminy, […]

Więcej

Wizerunek jako dana osobowa

Czy zdjęcie jest daną osobową? Czy fotografia pracownika jest jego daną osobową? Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za daną osobową; dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Najczęstsze problemy powoduje przetwarzanie wizerunku przez pracodawcę lub przyszłego pracodawcę. Na etapie rekrutacji kandydaci do pracy przesyłają CV, […]

Więcej

Monitoring w szkołach

W kręgu zainteresowań  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazła się kwestia zasad prowadzenia monitoringu na terenie szkół. Temat ten jest szczególnie nośny ze względu na brak szczegółowych uregulowań dot. prowadzenia monitoringu na poziomie ustawowym oraz zbliżającym się wejście w życie RODO, które kładzie duży nacisk na kwestie prywatności a także wykonywanie […]

Więcej