organ nadzorczy

Pierwszy zatwierdzony kodeks postępowania RODO

Belgijski organ właściwy ds. ochrony danych osobowych poinformował o zatwierdzeniu pierwszego w Unii Europejskiej kodeksu postępowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Europejskiej Rady Ochrony Danych. Kodeks ten określa dobre praktyki dla dostawców usług w chmurze. Do zatwierdzonego kodeksu postępowania mogą dołączyć także podmioty, które nie podlegają pod RODO; przeznaczony jest dla organizacji będących podmiotami […]

Więcej

Przygotowanie do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych[i]  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, […]

Więcej

Jednoinstancyjność postępowania przed Prezesem UODO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej „ustawą”) reguluje kwestie postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 60 ustawy postępowanie w sprawie naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Należy zwrócić uwagę na to, że postępowanie przed […]

Więcej

Sejm powołał nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Sejm powołał nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dotychczasową Prezes, Edytę Bielak – Jomaę (wcześniej GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), zastąpi Jan Nowak, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Wybrany przez Sejm przyszły Prezes to wieloletni pracownik instytucji związanych z ochroną danych osobowych w Polsce – […]

Więcej

Kontrola przeprowadzana przez organ nadzorczy – przebieg kontroli (cz. III)

Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli także pod nieobecność kontrolowanego. W takiej sytuacji upoważnienie do przeprowadzenia kontroli będzie mogło zostać okazane pracownikowi kontrolowanego lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych np. gdy kontrolujący natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie kontroli, kontrolujący może korzystać z […]

Więcej

Kontrola przeprowadzana przez organ nadzorczy – kontrolujący, upoważnienia (cz. II)

Kontrolującym może być jedyne upoważniony przez Prezesa Urzędu: pracownik Urzędu, a w przypadku wspólnych operacji organów nadzorczych członek lub pracownik organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o  których dowiedział się w toku kontroli. Ponadto, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych wymaga wiedzy z zakresu prawa, sektora IT oraz analityki, […]

Więcej

Kontrola przeprowadzana przez organ nadzorczy – zawiadomienie, czas trwania, protokół kontroli (cz. I)

Jednym z podstawowych uprawnień  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) jako organu nadzorczego,  jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Czynności kontrolne podejmowane będą zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania rozporządzenia 2016/679.   Każdą z wskazanych […]

Więcej

PUODO – stary/nowy organ nadzorczy

Z dniem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO), w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) został powołany nowy organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podobnie jak GIODO, Prezes UODO pełni funkcję właściwego organu w sprawie ochrony danych osobowych, a także jest organem nadzorczym w rozumieniu Rozporządzenia o […]

Więcej