PUODO – stary/nowy organ nadzorczy

Z dniem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO), w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) został powołany nowy organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podobnie jak GIODO, Prezes UODO pełni funkcję właściwego organu w sprawie ochrony danych osobowych, a także jest organem nadzorczym w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy organów Ścigania (Europol). RODO podkreśla niezależność organu nadzorczego w wypełnianiu swoich zadań i uprawnień wynikających z Rozporządzenia.

Szczegółowy zakres zadań, które realizuje polski organ nadzorczy, wskazany został w art. 57 RODO ust. 1. Należą do nich m.in.:

 • monitorowanie i egzekwowanie zapisów Rozporządzenia;
 • działania edukacyjne w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w tym działania skierowane do administratorów i podmiotów przetwarzających;
 • działania doradcze dla instytucji państwowych;
 • rozpatrywanie skarg wniesionych przez osoby, których dane dotyczą;
 • współpraca z innymi organami nadzorczymi;
 • działania certyfikujące;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności PUODO.

Do Prezesa UODO zgłaszane będą naruszenia ochrony danych osobowych oraz inspektorzy ochrony danych. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie, za pomocą dedykowanego systemu informatycznego, udostępnionego przez Urząd.

W art. 54 ust. 1 Rozporządzenia opisana została procedura powoływania organu nadzorczego. Na gruncie polskich przepisów,  Prezes UODO powoływany i odwoływany jest, podobnie jak GIODO, przez Sejm za zgodą Senatu, ale na wniosek Prezesa Rady Ministrów (art. 34 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych). Ustawa wskazuje również zakres wymagań, jaki muszą spełnić osoby kandydujące na funkcję Prezesa UODO. Osoba taka powinna m.in.:

 • wyróżniać się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
 • korzystać z pełni praw publicznych.

Podobnie jak w przypadku kadencji GIODO, kadencja Prezesa UODO trwa 4 lata, a osoba pełniąca tę funkcję może pełnić ją nie dłużej niż przez dwie kadencje. Nie zmieniły się także wskazania co do odwołania PUODO.

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Prezes UODO może mieć aż trzech zastępców, w stosunku do których wymagania są podobne, jak w stosunku do PUODO.

Ustawa wprowadza także nowy organ, jakim jest Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Pełni ona funkcję opiniodawczo-doradczą, a do jej zadań należy:

 • opiniowanie projektów dokumentów, aktów prawnych dot. ochrony danych osobowych;
 • opracowanie kryteriów certyfikacji;
 • opracowanie rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.

Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Prezes UODO. Rada składa się z 8 członków, a ich kandydatury mogą zostać zgłoszone przez:

 1. Radę Ministrów;
 2. Rzecznika Praw Obywatelskich;
 3. izby gospodarcze;
 4. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87);
 5. fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych.

Kadencja członków Rady trwa 2 lata, a jej skład zostaje powołany przez Prezesa UODO. Ponadto Rada zobowiązana jest do składnia rocznych sprawozdań do Prezesa UODO.

Joanna Peryt

Autor

Joanna Peryt

Z uwagi na posiadaną wiedzę specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych w prawie pracy. Przez kilkanaście lat zrealizowała wiele audytów bezpieczeństwa danych osobowych oraz projektów wdrożeniowych. Pełniła rolę Inspektora ochrony danych dla wielu klientów Audytela.