Jednoinstancyjność postępowania przed Prezesem UODO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej „ustawą”) reguluje kwestie postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 60 ustawy postępowanie w sprawie naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Należy zwrócić uwagę na to, że postępowanie przed PUODO jest jednoinstancyjne.

Warto zauważyć, że w polskim porządku prawnym, zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wynika wprost z art. 78 Konstytucji RP oraz art. 15 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zasada ta oznacza, że w przypadku wydania przez organ administracji publicznej niekorzystnej dla podmiotu decyzji, może on się od wydanej decyzji odwołać do organu wyższej instancji – zgodnie z hierarchią administracyjną. Jednak nie w przypadku Urzędu Ochrony Danych. Wobec wydanej przez Prezesa UODO decyzji nie ma możliwości odwołania w ramach procedury administracyjnej. Wyłączona jest tym samym możliwość uchylenia, czy zmiany takiej decyzji przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Podmiotowi będącemu stroną postępowania, pozostaje jedynie możliwość zwrócenia się na drogę sądową, poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sytuacji niekorzystnego dla strony wyroku,  ostateczną możliwość stanowi złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Według art. 62 ustawy, PUODO zawiadamia strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, oraz ma obowiązek poinformowania o stanie sprawy i przeprowadzonych w jej toku czynnościach. Ponadto warto zaznaczyć, że PUODO w związku z prowadzonym postępowaniem, ma prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przepisy dotyczące postępowania wskazują także, że w przypadku gdy strona zostanie skutecznie wezwana do osobistego stawiennictwa i nie stawi się pomimo tego wezwania, UODO może wymierzyć wobec niej karę grzywny w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

W przypadku natomiast, gdy w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora będącego stroną postępowania, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, PUODO w celu zapobieżenia tym skutkom, może w drodze postanowienia, zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania. Od decyzji tej, nie przysługuje odwołanie.

PUODO określa też termin obowiązywania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym jest on nie dłuższy niż do dnia wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Autor

Alina Lewandowska

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego zdobywała w kancelariach prawnych oraz podmiotach sektora prywatnego. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych. Doradzała w procesach dostosowania organizacji do wymogów RODO oraz opiniowania regulaminów i umów w zakresie ochrony danych osobowych.