Prawo do przenoszenia danych

przenoszenie danych

O prawie do przenoszenia danych osobowych mówi nam art. 20 RODO. Przepis ten zawiera w sobie w zasadzie dwa uprawnienia przysługujące podmiotom danych.

Po pierwsze, każda osoba fizyczna może w każdym czasie wystąpić do administratora danych z żądaniem przekazania jej wszystkich danych osobowych jej dotyczących,  przetwarzanych przez ADO. Rozumieć przez to należy te dane, które osoba aktywnie administratorowi dostarczyła, np. przy okazji zawarcia umowy, ale także wszystkie te dane, które w trakcie trwania tej umowy zostały wygenerowane. Co za tym idzie, administrator danych ma obowiązek w odpowiedzi na każde tego typu żądanie, bez zbędnej zwłoki, przekazać osobie wszystkie dane, jakie o niej uzyskał, wygenerował i zgromadził od momentu ich pozyskania do chwili zgłoszenia żądania o przekazaniu danych. Co do sposobu przekazania danych, administrator zgodnie z przepisami Rozporządzenia jest zobowiązany przekazać dane osobowe w formacie ustrukturyzowanym, możliwym do odczytu komputerowego (maszynowego – w zależności od tłumaczeń). To uprawnienie pozwala podmiotowi danych w sposób pełniejszy sprawować nadzór nad swoimi danymi, uzupełniając w tym zakresie, obowiązujące prawo dostępu do danych.

Po drugie, prawo do przenoszenia danych rozszerza prawo dostępu, co gwarantuje prawo żądania od administratora danych przesłania danych osobowych do innego administratora danych bez przeszkód, zgodnie ze wskazaniem podmiotu danych. Ten przywilej ma na celu ułatwienie korzystania z usług nowego administratora danych na podstawie informacji pozyskanych od administratora przekazującego dane. Rozporządzenie nie ogranicza w żaden sposób ilości danych, które osoba fizyczna chce otrzymać lub przekazać, więc mogą to być informacje bardzo obszerne. Co do zasady, działania związane z wypełnianiem prawa do przenoszenia danych są wolne od opłat, ale wziąć należy pod uwagę kwestie systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych. Nierzadko modyfikacje funkcjonalności systemów, pozwalające na spełnienie wymogów Rozporządzenia, będą generowały spore koszty, co niewykluczone, może odbić się na podmiotach danych.

Dzięki prawu do przenoszenia danych, osoby fizyczne mogą kontrolować ilość danych przetwarzanych przez administratora danych, weryfikować ich poprawność, żądać ich przekazania w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie tak przez nich samych, jak i przez nowych administratorów danych. Łatwiej, szybciej, dokładniej, bezpiecznie i oby …..bezpłatnie.

Angelika Niezgoda

Autor

Angelika Niezgoda

Od kilku lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Jako certyfikowany Inspektor Ochrony Danych prowadzi audyty bezpieczeństwa danych i czuwa nad projektowaniem i wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami RODO.