Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych występuje w przypadkach gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie.

Ograniczenie oznacza, że jedyną dopuszczalną czynnością przetwarzania danych osobowych jest ich przechowywanie, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego UE.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym podmiot danych, który żądał ograniczenia. W szczególności, informacja powinna być prowadzona w zwięzłej, przejrzystej i dostępnej formie. Informacji udziela się na piśmie, w tym dozwolona jest forma elektroniczna. Administrator danych nie pobiera co do zasady opłat za podejmowanie działań związanych z realizacją praw podmiotów danych oraz komunikację z nimi.

Motyw 67 preambuły RODO podaje przykładowe metody pozwalające ograniczyć przetwarzanie danych:

  • czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania;
  • uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych;
  • czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej.

Należy zauważyć, że  zgodnie z RODO administrator danych bez zbędnej zwłoki w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem ograniczenia przetwarzania. Termin jednak może, z uzasadnionych przez administratora przyczyn zostać przedłużony.

Należy zwrócić uwagę, że naruszenie prawa do ograniczenia przetwarzania  podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 mln euro, a w sytuacji przedsiębiorstw w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego obrotu  z poprzedniego roku obrotowego w  zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Autor

Alina Lewandowska

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego zdobywała w kancelariach prawnych oraz podmiotach sektora prywatnego. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych. Doradzała w procesach dostosowania organizacji do wymogów RODO oraz opiniowania regulaminów i umów w zakresie ochrony danych osobowych.