Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko na przetwarzanie danych reguluje art.8  Rozporządzenia. Według RODO zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło lat 16 i wyraziło na to zgodę w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku. W przypadku, gdy dziecko nie ukończyło lat 16, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską  lub opiekę nad dzieckiem. Reguła ta dotyczy dwóch przypadków:

  • wyrażenia zgody zamiast dziecka;
  • potwierdzenia wyrażenia zgody przez dziecko.

Komentowany przepis RODO nie odpowiada jednak na pytanie, kiedy wymagana jest zgoda dziecka, a kiedy można ją zastąpić oświadczeniem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opieką nad dzieckiem. W nawiązaniu do polskiego prawa cywilnego, należy zauważyć, że w sytuacji osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych (dzieci, które ukończyły lat 13) przepisy Kodeksu cywilnego wskazują na konieczność potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez dziecko dla jej ważności przez opiekuna prawnego, a zatem należy je traktować jako dodatkowe względem oświadczenia dziecka. Natomiast do odwołania zgody wystarczyłoby tylko oświadczenie dziecka które ukończyło 13 lat. W przypadku dziecka poniżej 13 roku życia, należy przyjąć, że oświadczenie przedstawiciela ustawowego powinno być uznane za wystarczające.

Należy zauważyć, że w polskiej ustawie o ochronie danych kwestia granicy wieku nie została uregulowana, co oznacza, że granica wieku w Polsce w tym kontekście zgodnie z RODO wynosi 16 lat. Zgodnie z RODO każde Państwo członkowskie może przewidzieć w swoim prawie niższą granicę wiekową, która wynosi co najmniej 13 lat.

Według RODO administrator uwzględniając dostępną technologię, jest zobowiązany podjąć rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

Każdy administrator musi także ocenić, jaki mechanizm będzie w sposób rzeczywisty oraz rozsądny weryfikować wiek dziecka. Ponadto w celu uzyskania świadomej zgody dziecka, administrator ma obowiązek wyjaśnić w jaki sposób i w jakim celu będzie przetwarzać gromadzone dane, przy użyciu języka który jest jasny i zrozumiały dla dziecka.

Autor

Alina Lewandowska

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego zdobywała w kancelariach prawnych oraz podmiotach sektora prywatnego. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych. Doradzała w procesach dostosowania organizacji do wymogów RODO oraz opiniowania regulaminów i umów w zakresie ochrony danych osobowych.