RODO o monitoringu w szkołach

Specyfika szkoły jako instytucji edukacyjnej wymusza przetwarzanie przez nią danych osobowych dużej ilości osób, najczęściej dzieci. Osoby małoletnie, zgodnie z postanowieniami RODO, objęte są szczególną ochroną ze względu na ich „mniejszą świadomość ryzyka konsekwencji zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych osobowych” (motyw 38 RODO). Na szkole, jako administratorze danych, ciąży więc obowiązek szczególnej dbałości o zapewnienie odpowiednich wymogów przetwarzania danych.

Monitoring wizyjny ze względu na ryzyko poważnej ingerencji w prywatność osób, których dane są przetwarzane, powinien być traktowany przez administratora ze szczególną uwagą. W tym aspekcie dużą pomoc dla dyrektorów szkół lub placówek edukacyjnych stanowią znowelizowane przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, które wprost wskazują wymagania dotyczące prowadzenia monitoringu.

Zgodnie z art. 108a ww. ustawy, wprowadzenie systemu monitorującego przestrzeń wewnątrz szkoły lub teren ją okalający jest możliwe, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Nie powinno się natomiast wykorzystywać monitoringu w charakterze środka nadzoru nad pracownikami.

Decyzję o instalacji systemu podejmuje dyrektor placówki, po uzgodnieniu tego z organem zarządzającym szkołą oraz konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim.

Co do zasady, zabronione jest monitorowanie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia lub udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a także pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, szatni oraz przebieralni. Instalacja systemu w wymienionych przestrzeniach jest dopuszczalna jedynie w szczególnych okolicznościach przy zagwarantowaniu, iż nie naruszy to godności oraz dóbr osobistych monitorowanych osób, np. poprzez uniemożliwienie rozpoznania przebywających tam osób.

Dyrektor szkoły powinien zadbać aby nagrania z monitoringu zostały usunięte w okresie do 3 miesięcy od dnia nagrania, a także powinien zapewnić, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.

O monitoringu należy powiadomić wszelkie osoby przebywające na terenie placówki. Zgodnie z ustawą dyrektor ma obowiązek:

  • Poinformowania uczniów i pracowników szkoły o zamiarze wprowadzenia monitoringu najpóźniej 14 dni przed jego uruchomieniem.
  • Poinformowania na piśmie osób rozpoczynających pracę o prowadzeniu monitoringu przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków służbowych.
  • Oznaczenia pomieszczeń i terenu podlegających monitorowaniu w sposób jasny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych.

Jak w każdym przypadku przetwarzania danych, tak przy monitoringu w szkołach, na administratorze danych ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Autor

Paweł Sobel

Doświadczenie zdobywał pracując w uznanych krakowskich kancelariach specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, prawie medycznym oraz prawie pracy. Brał udział w tworzeniu dokumentacji oraz procedur w ramach wielu projektów wdrożenia RODO.