Kara finansowa hiszpańskiego organu nadzorczego za niepowołanie IOD

Decyzja hiszpańskiego organu nadzorczego
  • Hiszpański organ nadzorczy (Agencia Española de Protección de Datos – dalej jako „AEPD” albo „Organ”) wydał 9 czerwca 2020 r. decyzję w której nałożył karę w wysokości 25 000 euro na spółkę Glovoapp23 S.L. (dalej jako „Spółka”) W ocenie organu nadzorczego, Spółka naruszyła art. 37 RODO poprzez niewyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
  • Ukarana została spółka założona w Barcelonie, która jako drugi start-up w Hiszpanii uzyskała status jednorożca (ang. unicorn), czyli została wyceniona na ponad miliard dolarów.
  • Jest to pierwszy podmiot w Hiszpanii ukarany za brak wyznaczenia IOD.

Kara za niepowołanie IOD

Postępowanie zostało wszczęte w lipcu 2019 r. na skutek wniesienia skarg dwóch osób fizycznych. W skargach podniesiono, że na stronie Spółki brak jest informacji nt. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. W toku kontroli okazało się, że Spółka nie powołała IOD. Zdaniem organu nadzorczego, z uwagi na fakt, że Spółka regularnie, systematycznie monitoruje osoby fizyczne na dużą skalę, powołanie IOD stanowiło jej obowiązek.

Spółka zaprzeczyła, że ciąży na niej taki obowiązek. Dodatkowo podniosła, że zbliżone funkcje pełni powołany przez nią w 2018 roku Komitet ds. Ochrony Danych. Podmiot ten zajmował się kwestiami bezpieczeństwa informacji oraz realizował zadania z art. 39 RODO. Ostatecznie jednak w toku kontroli Spółka powołała IOD. Organ nie przychylił się do argumentacji Spółki, zaś powołanie IOD uznał za spóźnione, co spowodowało nałożenie kary.

Przetwarzanie danych na dużą skalę

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele, wymagają regularnego, systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, administrator musi wyznaczyć IOD.

Motyw 91 RODO doprecyzowuje pojęcie operacji przetwarzania danych na dużą skalę wyjaśniając, iż są to operacje które:

  • Służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym.
  • Mogą wpłynąć na dużą liczbę osób, których dane dotyczą.
  • Mogą powodować wysokie ryzyko na przykład gdy zgodnie ze stanem wiedzy technicznej stosowana jest na dużą skalę nowa technologia lub gdy operacja przetwarzania powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności, gdy operacje te utrudniają tym osobom wykonywanie przysługujących im praw.

Pomimo tego, że Organ w decyzji powołuje się na pojęcie „dużej skali”, o którym jest mowa w przywołanych postanowieniach RODO, to nie tłumaczy w sposób wyczerpujący tego terminu. Tymczasem właściwe stosowanie przywołanego pojęcia wciąż budzi wiele niejasności, których nie rozwiał także AEPD wskazując jedynie na dużą liczbę osób, których dane przetwarzano jako podstawowy czynnik przyjęcia dużej skali przetwarzania. Organ, nakładając karę podniósł również, że naruszenie dotyczyło podstawowych kategorii danych – danych geolokalizacyjnych użytkowników aplikacji, co miało wpływ na jej wysokość.

Tymczasem kluczowe kryteria dla określenia czy ma miejsce przetwarzanie na dużą skalę wyznaczyła Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych dotyczących Inspektorów ochrony danych.

Te kryteria to:

  • Liczba osób,  których  dane  dotyczą rozumiana jako konkretna  liczba  albo  procent  określonej  grupy społeczeństwa.
  • Zakres przetwarzanych danych osobowych.
  • Okres, przez jaki dane są przetwarzane.
  • Zakres geograficzny przetwarzania danych osobowych.

Warto zauważyć, że omawiana decyzja, oprócz wskazania na dużą liczbę monitorowanych osób, powinna uwzględniać także ostatnią kwestię, na którą zwróciła uwagę Grupa Robocza Art. 29 tj. geograficzny zakres działalności Spółki. Spółka przetwarza bowiem (wg jej informacji) aż 30 mln osób fizycznych na całym świecie. Ukarana Spółka zapowiedziała, że wykorzysta wszelkie środki, aby doprowadzić do usunięcia decyzji z obrotu prawnego.

Źródła:

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/10/5ee0bc66468aeb756a8b45f2.html.https://aphaia.co.uk/en/2020/06/17/spanish-dpa-issues-e25000-fine-to-glovo-for-data-protection-officer-appointment-violation/

Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych:

Treść decyzji AEPD w sprawie Glovoapp23 S.L. (wyłącznie w języku hiszpańskim)

Autor

Karol Witas

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach prawnych specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Współpracował z organizacjami pozarządowymi m. in. zapewniając im obsługę prawną, w tym w zakresie danych osobowych. Brał udział w tworzeniu dokumentacji oraz procedur w ramach wielu projektów wdrożenia RODO.