Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla zbiorów danych związanych z działalnością KRPA oraz ZI

  • 12.02.2018

  • Autor: Krzysztof Mikulski

  • analizy

rodo

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowej  (KRPA) oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie (ZI) powoływane są przez organy samorządowe.

Poniżej znajduje się charakterystyka zbiorów i ich przetwarzania .

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie
Organ powołujący  członków komisji /zespołu Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
Administrator Danych Osobowych zgłaszający zbiór do GIODO Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej*
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz.U. 2016 nr poz. 487) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.  Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
Czy  zbiór zawiera dane wrażliwe  TAK TAK
Forma przetwarzania danych Tradycyjna ( papierowa) Tradycyjna ( papierowa)
Osoby zaangażowane do  prac  komisji/zespołu Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy gminy, osoby trzecie wobec organu samorządowego. Ustawa nie określa szczegółowo kręgu osób jedynie  podaje wymóg w przeszkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych

7) mogą być również powoływani kuratorzy i prokuratorzy  oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZI może powoływać grupy robocze do rozwiązywania konkretnych przypadków w których skład mogą wchodzić osoby z analogicznych   grup zawodowych powoływanych zgodnie z potrzebami.

 

*najczęściej zadania związane z realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie ZI realizują  kierownicy ośrodków pomocy społecznej. (umożliwia to  art.9 ust. 9 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 9 c daje możliwość administratorowi danych osobowych – Ośrodkowi Pomocy Społecznej – wydanie upoważnień członkom ZI do przetwarzania wrażliwych danych osobowych związanych z prowadzeniem działalności przez ZI. Równocześnie w tym samym artykule została zawarta treść oświadczenia o poufności, którą winien podpisać członek Zespołu/Grupy Roboczej przed rozpoczęciem czynności. Zwykle Ośrodki Pomocy Społecznej poprzestają na uzyskaniu ww. oświadczenia, pomijając obowiązek wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych. Należy zaznaczyć, że w przypadku powołania grupy roboczej w celu rozpatrzenia indywidualnej sprawy upoważnienie musi określić zakres danych, który będzie wynikał z celu powołania grupy, a zakres jego ważności musi być ograniczony do prowadzenia tej sprawy.

W ocenie autora obowiązek wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych  wynikający z  ustawy o ochronie danych osobowych nie został zniesiony zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –  Administrator Danych Osobowych winien upoważnić do przetwarzania danych osobowych członków ZI czy Grup Roboczych.

W przypadku Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie ochrony danych osobowych ,  brak jest uregulowań z zakresu ochrony danych osobowych. To powoduje, że Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych obowiązuje wprost  wraz z zawartymi w niej wymogami.

Zwykle gminy wydają  na podstawie obowiązującej w jednostce Polityki Bezpieczeństwa Informacji upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  w zbiorze Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracownikom  urzędu, pomijając jednak  pozostałe osoby powołane do prac  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powyższe dot. również pracowników ośrodka opieki społecznej, którzy wobec urzędu gminy są osobami trzecimi). Należy również pamiętać, że upoważnienie takie wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności – podobnie jak w przypadku pracownika urzędu – powinno zostać wydane.

Przed przystąpieniem do prac oraz wydaniem upoważnień  do przetwarzania danych osobowych, osoby powołane do Komisji powinny zostać przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych  oraz obowiązującej w urzędzie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Ta sama reguła dotyczy członków Zespołu Interdyscyplinarnego czy Grupy Roboczej.

Autor

Krzysztof Mikulski