Artykuł 53 – Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego

Tekst przepisu:

 1. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy członek ich organów nadzorczych był powoływany w drodze przejrzystej procedury przez:
  •  ich parlament,
  • ich rząd,
  • ich głowę państwa, lub
  • niezależny organ uprawniony do powoływania członków organu nadzorczego na podstawie prawa państwa członkowskiego.
 2. Każdy członek musi posiadać kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności – w szczególności w dziedzinie ochrony danych osobowych – potrzebne do wypełniania swoich obowiązków i wykonywania swoich uprawnień.
 3. W razie upływu kadencji, rezygnacji lub przymusowego pozbawienia funkcji członek organu przestaje pełnić swoje obowiązki zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego.
 4. Członek może zostać odwołany ze stanowiska tylko w przypadku, gdy dopuścił się poważnego uchybienia lub przestał spełniać warunki niezbędne do pełnienia obowiązków.

 

 

Spis treści